עמירן דביר - ברכת האב | Amiran Dvir - Prod. by Sruli

עמירן דביר

האזן לכל הפלייליסטמילים:
פיך ידבר חכמות ולבך יהגה אימות
ידיך יהיו עוסקות במצוות עוסקות במצוות
רגליך ירוצו לעשות רצון אביך שבשמים

ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים
שיתן בלבך אהבתו ויראתו
ותהא יראת השם על פניך כל ימי חייך
 

הבא בתור