עשינו לך מנורה בימי משה,
וכבתה,
עשינו לך מנורה בימי שלמה,
וכבתה,
מכאן ואילך אין אנו ממתינין
אלא לאורך.

ובילקוט שמעוני מובא (ישעיהו, פרק ס, רמז תצט): "קומי אורי כי בא אורך. א"ר יוחנן משל למהלך בדרך עם דמדומי חמה. בא אחד והדליק לו את הנר, וכבה. ובא אחד והדליק לו את הנר, וכבה. אמר, מכאן ואילך איני ממתין אלא לאורו של בקר, כך אמרו ישראל לפני הקב"ה: עשינו לך מנורה בימי משה וכבתה, בימי שלמה וכבת, מכאן ואילך אין אנו ממתינין אלא לאורך שנאמר כי עמך מקור חיים באורך נראה אור, וכן אמר הקב"ה קומי אורי כי בא אורך".

הבא בתור