מה אברך לו - המכביטס

המכביטס

האזן לכל הפלייליסט

מה אברך לוˎ
Ma avarech lo
What blessings can I give this child,

במה יבורך זה הילדʕ
bame yevorach Ze hayeled
what can he be blessed with?

שאל המלאך
sha'al hamal'ach
Asked the angel

מה אברך לוˎ
Ma avarech lo
What blessings can I give this child,

במה יבורך זה הילדʕ
bame yevorach Ze hayeled
what can he be blessed with?

שאל המלאך
sha'al hamal'ach
Asked the angel

וברך לו חיוך שכמוהו כאור
Uverach lo chiyuch shekamohu ka'or
And he blessed him with a smile, bright as light

וברך לו עיניים גדולות ורואות
Uverach lo enayim gdolot vero'ot
And he blessed him with big observing eyes

לתפוס בן כל פרח וחי וציפור
Litpos ban kol perach vechai vetzipor
With them to catch every flower, every living creature or bird

ולב להרגיש בו את כל המראות.
Velev lehargish bo et kol hamar'ot
And with a heart to feel what he sees.

מה אברך לוˎ
Ma avarech lo
What blessings can I give this youth,

במה יבורך זה הנער
bame yevorach Ze hana'ar
what can he be blessed with?

שאל המלאך
sha'al hamal'ach
Asked the angel

מה אברך לוˎ
Ma avarech lo
What blessings can I give this youth,

במה יבורך זה הנער
bame yevorach Ze hana'ar
what can he be blessed with?

שאל המלאך
sha'al hamal'ach
Asked the angel

וברך לו רגליים לרקוד עד אין סוף
Uverach lo raglayim lirkod ad ein sof
And he blessed him with legs to dance for ever

ונפש לזכור בה את כל הלחנים
Venefesh lizkor ba et kol halchanim
And a soul to remember all tunes

ויד האוספת צדפים עלי חוף
Veyad ha'osefet tzdafim aley chof
And a hand to collect shells on the beach

ואוזן קשובה לגדולים וקטנים.
Ve'ozen kshuval ligdolim uktanim
And a ear attentive to old and young

מה אברך לו
Ma avarech lo
What blessings can I give this young one,

במה יבורך זה העלם
bame yevorach Ze ha'elem
what can he be blessed with?

שאל המלאך
sha'al hamal'ach
Asked the angel

מה אברך לו
Ma avarech lo
What blessings can I give this young one,

במה יבורך זה העלם
bame yevorach Ze ha'elem
what can he be blessed with?

שאל המלאך
sha'al hamal'ach
Asked the angel

וברך כי ידיו הלמודות בפרחים
Uverach ki yadav halmudot bifrachim
And he blessed that his hands which are used to flowers

יצלחו גם ללמוד את עוצמת הפלדה
Yitzlechu gam lilmod et otzmat haplada 
Will succeed in learning the might of the steel

ורגליו הרוקדות את מסע הדרכים
Veraglav harokdot et masa hadrachim 
And his legs to dance the road’s journey 

ושפתיו השרות את מקצב הפקודה.
Usfatav hasharot et miktzav hapkuda
And lips to sing the command pace 

מה אברך לוˎ
Ma avarech lo
What blessings can I give him,

במה יבורך זה הגבר
bame yevorach Ze hagever
what can he be blessed with?

שאל המלאך
sha'al hamal'ach
Asked the angel

מה אברך לוˎ
Ma avarech lo
What blessings can I give him,

במה יבורך זה הגבר
bame yevorach Ze hagever
what can he be blessed with?

שאל המלאך
sha'al hamal'ach
Asked the angel

נתתי לו כל שאפשר לי לתת
Natati lo kol she'efshar li latet
I gave him all I could give

שירˎ וחיוךˎ ורגליים לרקוד
Shir vechiyuch veraglayim lirkod
A song a smile and legs to dance

ויד מעודנתˎ ולב מרטט
Veyad me'udenet velev meratet
And a delicate hand and a trembling heart

ומה אברך לך עודʕ
Uma avarech lecha od
What else can I bless you with?

מה אברך לוˎ
Ma avarech lo
What blessings can I give this child,

במה יבורך
bame yevorach
what can he be blessed with?

זה הילדʕ העלם הרך.
Ze hayeled ha'elem harach
This child this young adult

מה אברך לוˎ
Ma avarech lo
What blessings can I give this child,

במה יבורךʕ
bame yevorach
what can he be blessed with?

זה הילדʕ העלם הרך.
Ze hayeled ha'elem harach
This child this young adult

הנער הזה - עכשיו הוא מלאך.
Hana'ar haze achshav hu mal'ach 
This boy is now an angel

לא עוד יברכוהוˎ לא עוד יבורך.
Lo od yevarchuhu lo od yevurach
No one will bless him, he will never be blessed

אלוהיםˎ אלוהיםˎ אלוהים
Elohim Elohim Elohim
God God God

לו אך ברכת לו - חיים.
Lu ach berachta lo chayim
If only you blessed him with life.

 

 

 

הבא בתור